algemene voorwaarden

Hier kun je de Algemene Voorwaarden van Content Matters Rotterdam in zien.

Tot stand gekomen op 27 november 2020.

Content Matters Rotterdam is gevestigd aan Boergoensevliet 86, 3082 KW te Rotterdam 

en ingeschreven bij de KvK onder nummer 76263509.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Content Matters Rotterdam: Content Matters Rotterdam is een onderneming gericht op het aanbieden van Diensten (alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Content Matters Rotterdam voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht), waaronder: marketing- en strategie advies, begeleiden van ondernemers, SEO, SEA, optimalisatie van sociale netwerken. Daarnaast is Content Matters Rotterdam gericht op het maken van websites en het opleveren van de websites (de Producten: alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst). 

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Opdrachtgever worden Bedrijven verstaan.

Bedrijf: De Opdrachtgever, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Tarief: De financiële vergoeding die Content Matters Rotterdam van de Opdrachtgever ontvangt voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Content Matters Rotterdam, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Content Matters Rotterdam zijn overeengekomen.

Indien Content Matters Rotterdam niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Content Matters Rotterdam in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Content Matters Rotterdam zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. Deze periode betreft over het algemeen 2 weken, tenzij anders is overeengekomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. 

Content Matters Rotterdam kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Content Matters Rotterdam daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Content Matters Rotterdam anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Content Matters Rotterdam niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming en duur Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever de offerte van Content Matters Rotterdam tijdig aanvaardt. 

Content Matters Rotterdam zal de offerte per e-mail naar de Opdrachtgever versturen. De offerte bevat een link naar een digitaal portaal, waarop de Opdrachtgever de offerte digitaal kan ondertekenen (aanvaarden). 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de Dienst volledig en tijdig is voltooid is/het Product conform de Overeenkomst en tijdig is geleverd is en de Opdrachtgever het Tarief volledig en tijdig heeft betaald. 

Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst

Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Content Matters Rotterdam als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.  

In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Content Matters Rotterdam de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. 

Artikel 6 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Content Matters Rotterdam de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Content Matters Rotterdam kan voor deze noodzakelijke werkzaamheden meerkosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Content Matters Rotterdam zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Content Matters Rotterdam de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Content Matters Rotterdam daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Content Matters Rotterdam proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Content Matters Rotterdam zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Content Matters Rotterdam kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Content Matters Rotterdam zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering Overeenkomst

Content Matters Rotterdam zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Content Matters Rotterdam heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

Content Matters Rotterdam heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Content Matters Rotterdam het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Content Matters Rotterdam niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Content Matters Rotterdam het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Content Matters Rotterdam.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Content Matters Rotterdam het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Tarieven

De Tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De Tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- reis- en parkeerkosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Content Matters Rotterdam.

Van alle bijkomende kosten zal Content Matters Rotterdam tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 9 Wijziging Tarieven

Indien Content Matters Rotterdam bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, dan is Content Matters Rotterdam gerechtigd tot verhoging van dit Tarief, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Content Matters Rotterdam het voornemen heeft het Tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Content Matters Rotterdam rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Content Matters Rotterdam alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Content Matters Rotterdam zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Tarief in kennis stellen. Content Matters Rotterdam zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10 Uitvoeringstermijnen en uitvoering Diensten

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Content Matters Rotterdam opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

Indien Content Matters Rotterdam gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Content Matters Rotterdam heeft verstrekt.

Content Matters Rotterdam kan werkzaamheden uitvoeren op haar locatie, maar zal voor fysieke contacten met de Opdrachtgever afspreken op locatie van de Opdrachtgever of op een publieke locatie. 

Content Matters Rotterdam kan besluiten om de werkzaamheden uit te voeren buiten Nederland, maar de Opdrachtgever kan Content Matters Rotterdam hier niet toe verplichten. De hoofdregel is dat werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd.

10.1 Feedbackrondes

Content Matters Rotterdam doet haar uiterste best om het ontwerp (van de Dienst) zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de Opdrachtgever. Het kan echter voorkomen dat een eerste ontwerp niet volledig aansluit op de wensen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever krijgt per Overeenkomst standaard minimaal 2 feedbackrondes aangeboden. Het aantal feedbackrondes wordt vooraf, voordat Content Matters Rotterdam start met de Overeenkomst, afgesproken tussen Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever meer feedbackrondes nodig heeft, wordt hiervoor een tarief in rekening gebracht. Dit tarief zal Content Matters Rotterdam tijdig met de Opdrachtgever overeenkomen. 

Een feedbackronde wordt beschouwd als een moment, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en voordat de werkzaamheden zijn voltooid, waarop de Opdrachtgever aan Content Matters Rotterdam een aantal punten doorgeeft die hij/zij anders zou willen zien. 

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de gehele website opnieuw ontworpen moet worden, geldt dit als het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden en zal daarvoor 50% van het totale Tarief, van het reeds ontworpen gedeelte, in rekening worden gebracht, bovenop de oorspronkelijke kosten van de werkzaamheden. De Opdrachtgever dient in dat geval dus 150% van het overeengekomen tarief te voldoen. Content Matters Rotterdam zal deze kosten nooit zonder overleg in rekening brengen, maar zal hierover in overleg treden met de Opdrachtgever en de Opdrachtgever altijd eerst een offerte voorleggen. Aangezien de Opdrachtgever altijd zijn/haar wensen aangeeft voordat Content Matters Rotterdam zal starten met de werkzaamheden, is een dergelijke aanpassing niet veel voorkomend.

Indien de Opdrachtgever na het uitvoeren van de werkzaamheden en na levering van de website toch nog een kleine aanpassing wenst te realiseren, kan de Opdrachtgever hierover binnen 7 dagen na levering contact opnemen met Content Matters Rotterdam. Kleine aanpassingen, waarvan de werkzaamheden maximaal 1 uur in beslag nemen, zal Content Matters Rotterdam kosteloos doorvoeren. Bij aanpassingen die groter zijn dan kleine aanpassingen zal Content Matters Rotterdam hiervoor een tarief in rekening brengen. De beoordeling of een aanpassing behoort tot de “kleine aanpassingen” komt volledig toe aan Content Matters Rotterdam.

10.2 SEO (zoekmachine optimalisatie)

Content Matters Rotterdam biedt tegen betaling bij iedere website een SEO-optimalisatie aan. SEO Optimalisatie draagt eraan bij dat de website een goede positie heeft in de zoekresultaten van Google. 

Deze Dienst (de SEO Optimalisatie) leidt tot een inspanningsverbintenis tussen Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever en niet tot een resultaatsverplichting. Het daadwerkelijk bereiken van het door de Opdrachtgever gewenste resultaat kan echter in geen enkel geval gegarandeerd worden. Content Matters Rotterdam kan daarom niet garanderen dat de website online verkeer zal genereren, de website als eerste bij de zoekresultaten van Google zal verschijnen, de omzet van de onderneming van de Opdrachtgever zal toenemen of de onderneming van de Opdrachtgever anderszins zal groeien. 

10.3 SEA (online adverteren)

Content Matters Rotterdam biedt tegen betaling bij iedere website SEA aan. SEA wordt hierna ook wel “online adverteren genoemd”. Het online adverteren zorgt ervoor dat de Opdrachtgever met een advertentie in een zoekmachine kan komen te staan. Bij het aanmaken stelt de adverteerder zoekwoorden in. De advertenties worden vervolgens op Google getoond wanneer iemand op zo’n zoekwoord zoekt. De adverteerder betaalt als er op een advertentie wordt geklikt.  

Deze Dienst (de SEA) leidt tot een inspanningsverbintenis tussen Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever en niet tot een resultaatsverplichting. Het daadwerkelijk bereiken van het door de Opdrachtgever gewenste resultaat kan echter in geen enkel geval gegarandeerd worden. Content Matters Rotterdam kan daarom niet garanderen dat de advertentie een bepaald aantal keren zal worden bekeken, de advertentie als eerste bij de zoekresultaten van Google zal verschijnen, de omzet van de onderneming van de Opdrachtgever zal toenemen of de onderneming van de Opdrachtgever anderszins zal groeien. 

Artikel 11 Leveringstermijnen en levering Producten

De levering zal plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Content Matters Rotterdam opgegeven termijn. De levering van een website zal plaatsvinden door middel van het via de e-mail versturen van een link en inloggegevens. 

Indien voor de levering van het Product een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Content Matters Rotterdam gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering van de Producten, vangt de leveringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Content Matters Rotterdam heeft verstrekt.

Risico-overgang

De Producten zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten, dan wel het ter beschikking stellen van de Producten aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Content Matters Rotterdam.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan. 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Content Matters Rotterdam in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Content Matters Rotterdam totdat de Opdrachtgever hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Inhoud van het Product: de website

De inhoud van het Product, de website die Content Matters Rotterdam voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, mag op geen enkele manier bijdragen aan of geassocieerd worden met frauduleuze, obscene, pornografische, spam, misleidende, lasterlijke, ongepaste of illegale activiteiten of deze anderszins promoten. 

Content Matters Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot inhoud op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overboeking van het Tarief op de door Content Matters Rotterdam aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. 

Facturatie geschiedt tijdens de werkzaamheden of achteraf: nadat de Diensten zijn opgeleverd en/of de Producten zijn geleverd. Content Matters Rotterdam is gerechtigd om tijdens de werkzaamheden na afloop van iedere (deel)opdracht een factuur te sturen (in plaats van één factuur). 

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Content Matters Rotterdam aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

Content Matters Rotterdam is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. 

Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Content Matters Rotterdam en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Content Matters Rotterdam onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Content Matters Rotterdam in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Content Matters Rotterdam het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Content Matters Rotterdam bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Content Matters Rotterdam omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Content Matters Rotterdam kan worden gevergd.

Content Matters Rotterdam behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Content Matters Rotterdam bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Content Matters Rotterdam bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Content Matters Rotterdam omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Content Matters Rotterdam kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Content Matters Rotterdam kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Content Matters Rotterdam op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Content Matters Rotterdam de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Content Matters Rotterdam niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Content Matters Rotterdam geleden schade.

Artikel 16 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Content Matters Rotterdam of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Content Matters Rotterdam geen invloed kan uitoefenen en waardoor Content Matters Rotterdam niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het Content Matters Rotterdam wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Content Matters Rotterdam in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Content Matters Rotterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Content Matters Rotterdam zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Content Matters Rotterdam als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Content Matters Rotterdam zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Content Matters Rotterdam ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Content Matters Rotterdam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 Conformiteit 

Content Matters Rotterdam garandeert dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 

Indien de verrichte werkzaamheden naar mening van de Opdrachtgever niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd, dient de Opdrachtgever dit tijdig -zie volgende alinea- aan Content Matters Rotterdam te melden. Content Matters Rotterdam zal vervolgens beoordelen of de verrichte werkzaamheden in aanmerking komt voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling. 

De Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na oplevering, te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na oplevering, doch uiterlijk binnen 3 dagen, te melden. De Opdrachtgever behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is (op)geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. 

Content Matters Rotterdam biedt geen garantie op de door haar uitgevoerde Diensten/geleverde Producten.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Content Matters Rotterdam binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek. 

Indien de Opdrachtgever tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Opdrachtgever desalniettemin verplicht tot afname en betaling, tenzij de verrichte werkzaamheden geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

De Overeenkomst tussen Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Content Matters Rotterdam garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen. 

Content Matters Rotterdam is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Content Matters Rotterdam

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

 

Content Matters Rotterdam is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. 

Content Matters Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Content Matters Rotterdam is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Content Matters Rotterdam kenbaar behoorde te zijn.

Content Matters Rotterdam is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Content Matters Rotterdam of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Content Matters Rotterdam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Content Matters Rotterdam beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Content Matters Rotterdam aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Content Matters Rotterdam overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Content Matters Rotterdam aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Content Matters Rotterdam te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Content Matters Rotterdam vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19 Vrijwaring en verjaringstermijn

De Opdrachtgever vrijwaart Content Matters Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Content Matters Rotterdam uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Content Matters Rotterdam zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Content Matters Rotterdam en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Voor alle vorderingen jegens Content Matters Rotterdam en de door Content Matters Rotterdam (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Artikel 20 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Content Matters Rotterdam behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Content Matters Rotterdam behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Verwerking persoonsgegevens en privacy(verklaring)

Content Matters Rotterdam handelt in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is). Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Content Matters Rotterdam, die te raadplegen is op haar website.

De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan Content Matters Rotterdam verstrekt, zal Content Matters Rotterdam zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Content Matters Rotterdam zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Content Matters Rotterdam mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Content Matters Rotterdam niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Content Matters Rotterdam de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 22 Cookies 

Bij het bezoeken van de website kan Content Matters Rotterdam informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Content Matters Rotterdam verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 23 Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 24 Wijziging Algemene Voorwaarden 

Content Matters Rotterdam heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. 

Content Matters Rotterdam zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Content Matters Rotterdam partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Content Matters Rotterdam en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 26 Vindplaats Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Content Matters Rotterdam en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 76263509.

 

Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem contact op!

Scroll naar boven